Satelitní multipřepínače

Princip činnosti

Multipřepínač je zařízení, které se vřazuje mezi konvertor a satelitní přijímač. Z hlediska přijímače se multipřepínač chová jako univerzální přepínatelné LNB, čili poskytuje právě tu satelitní mezifrekvenci, o jakou přijímač požádá příslušnými řídicími povely. Každý přijímač zapojený v systému má přístup ke všem vysílaným programům družice, a to je hlavní výhoda multipřepínačového řešení.

V případě rozvodu více družic se multipřepínač vůči přijímači chová jako soustava několika LNB přepínaných DiSEqC přepínačem. Opět platí, že pomocí standardních povelů (analogové + DiSEqC) má každý připojený přijímač přístup ke všem programům vysílaných danými družicemi.

Oblast použití

Multipřepínače se vyrábějí s minimálním počtem výstupů 4. V některých případech však může být výhodné řešit malý rozvod pro 4 až 8 účastníků s využitím konvertorů Quad či Octo, bez použití multipřepínače. Tato řešení jsou popsána v kapitole individuálního příjmu. Rozhodnutí přitom záleží na zvážení všech aspektů obou variant, technických i ekonomických. S narůstajícím počtem přijímaných družic a počtu účastníků multipřepínačové rozvody nabývají na komplexnosti, zejména prudce roste délka spotřebovaného koaxiálního kabelu. V praxi se rozvody s multipřepínači budují do celkového počtu 16 satelitních polarizací a zhruba 100 až 200 účastníků.

Satelitní vstupy a výstupy

Multipřepínač je zařízení, které v sobě sdružuje několik přepínačů satelitních vstupů, každý přepínač přísluší jednomu výstupu. Pro každý satelit je nutno vyhradit 4 vstupy, každá taková čtveřice se propojí se satelitním konvertorem (LNB). V případě Quattro LNB (doporučeno) je třeba dbát na správné propojení LNB s multipřepínačem, prohození kabelů má za následek ztrátu příjmu. Satelitní vstupy multipřepínače jsou proto příslušně označeny:

  • Vertikální polarizace, dolní pásmo; značeno A – V/L
  • Horizontální polarizace, dolní pásmo; značeno B – H/L
  • Vertikální polarizace, horní pásmo; značeno C – V/H
  • Horizontální polarizace, horní pásmo; značeno D – H/H

Jednotlivé čtveřice vstupů jsou pak značeny jako Sat System A, Sat System B atd.

Výstupní konektory se obvykle propojují s účastnickými zásuvkami. Při dimenzování systému je třeba pamatovat na to, že moderní přijímače s dvojitým tunerem vyžadují dvojí připojení, a proto obsadí hned dva výstupy multipřepínače.

Kompatibilita s Quad LNB

Quad LNB je satelitní konvertor s 4 univerzálními výstupy. Na každém z výstupů poskytuje takovou polarizaci/pásmo, jakou si vyžádá řídicí jednotka, kterou je zpravidla satelitní přijímač. Připojí-li se takový konvertor k multipřepínači, stává se řídicí jednotkou právě multipřepínač. Kompatibilita s Quad LNB znamená, že multipřepínač je schopen nastavit připojený konvertor pomocí povelů analogového řízení tak, aby pracoval jako Quattro LNB (každý kabel přenáší trvale jinou polarizaci / pásmo). Pozn.: při kompatibilitě s Quad je možné využít i Octo LNB. Některé multipřepínače mají možnost tuto funkci ovlivnit pomocí páček miniaturního DIP-přepínače umístěného zpravidla v okénku kovového rámečku. Je možné vypnout modulaci 22 kHz pro určité vstupy, což může být ve zvláštních případech výhodné (ve spojení s Dual/Twin LNB).

Pozemní vstup

Vstup pro pozemní signály je až na výjimky jediný a širokopásmový. To znamená, že pokud je pozemní příjem zajišťován více anténami, je nutno provést nejdříve sloučení výstupů všech antén do jediného kabelu. Zde je možné využít např. slučovač dvou UHF antén, C2/1ENP(U+U)-1, vícepásmový zesilovač A4/1+1EIT-7, nebo předzpracování některým systémem pro společné antény.

Pozemní vstup není přepínán, ale rozbočen ke všem výstupům, kde je pozemní pásmo sloučeno se satelitním. V případě tzv. pasivního multipřepínače je proto pozemní pásmo zatíženo poměrně značným rozbočovacím útlumem. Výhodné je naopak to, že skrze multipřepínač mohou procházet i signály v opačném směru (využívá se u kabelového internetu).

Tam, kde není možné tolerovat velký útlum v pozemním pásmu, je nutno použít multipřepínač s tzv. aktivním pozemním vstupem. Ten navíc obsahuje zesilovač, který zhruba kryje ztráty rozbočením.

Multipřepínače zařazené do řady Profi Class umožňují volbu pasivního a aktivního režimu uživatelem, resp. montážním technikem podle místní potřeby. Je to realizováno buď páčkou DIP-přepínače, nebo pomocí otáčivého prvku u pozemního vstupu, viz další kapitola.

U multipřepínačů Profi Class je na pozemním vstupu je přítomno stejnosměrné napětí 12 V, které je elektronicky jištěno na maximální proud 100 až 150 mA a může být použito k napájení předzesilovače v pozemní anténě. V případě většího proudového odběru (např. při připojení antény přes symetrizační člen, který pro stejnosměrný proud tvoří krátké spojení), dojde k odpojení tohoto napětí, popř. omezení protékajícího proudu na neškodnou velikost.