Zásady ochrany soukromí

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EMP-Centauri s.r.o., IČO: 62620088 se sídlem  5. května 690, 339 01, Klatovy, Česká republika. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adresa: 5. května 690
  Email: info@emp.centauri.cz
  Telefon: +420 376 323 813
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré dotazy, podněty a podání, stejně jako žádost o vyřazení ze zpracování osobních údajů, můžete posílat na e-mailovou adresu info@emp-centauri.cz.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl, anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, dobrovolně poskytnuté popisné údaje, údaje o objednávkách a jejich plnění, údaje o používání Služeb a přihlašovací údaje.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
  • oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména na poskytování přímého marketingu (převážně zasílání obchodních sdělení a newsletterů) a ochranu svých práv;
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, jakož i plnění souvisejících právních povinností; při objednávce jsou vdovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez pytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;
  • vedení Uživatelského účtu a využívání dalších Služeb provozovaných Správcem, včetně služeb podpory.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle 10 let od ukončení smluvního vztahu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě plnění smlouvy;
  • po dobu, než je odvolán souhlas, nejdéle však po dobu 10 let od jeho udělení, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu;
  • jinak po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, nejdéle však po dobu 10 let.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování odbytu, e-shopu a další služby v souvislosti s prodejem zboží,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU, např. USA) nebo mezinárodním organizacím, kromě příjemců uvedených v těchto zásadách. Údaje nebudou příjemci uvedenými v těchto zásadách dále zpřístupňovány s tím, že kopii zpracovávaných údajů lze získat jejich prostřednictvím.
 3. Využívané zpracovatelské služby, zejména marketingové a podpůrné nástroje:
  • Google Analytics – zaznamenává cookie a použití webu
  • Google Adwords – zaznamenává cookie a použití webu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  • právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR proti zpracování na právním základě oprávněných zájmů či pro účely přímého marketingu;
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
  • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů; Odhlásit se od zasílání obchodních sdělení resp. odvolat souhlas se souvisejícím zpracováním osobních údajů je možné prostřednictvím ve sděleních uvedeného odkazu.
 2. Dále máte právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Soubory cookies

 1. Za účelem zlepšení kvality Služeb a usnadnění jejich používání, zejména pak pro analýzu návštěvnosti a chování uživatelů, personalizaci reklamy a zpřístupnění funkcí sociálních médií, využívají Služby tzv. souborů cookies. Může se jednat o cookies ukládané přímo správcem nebo i o cookies třetích stran (viz. příjemci dle bodu V.3 těchto zásad). Tyto soubory nemusí přímo obsahovat osobní údaje, avšak ve spojení s dalšími údaji mohou povahy osobních údajů nabývat. Používáním Služby projevujete souhlas s ukládáním souborů cookies na své zařízení a jejich dalším využitím správcem. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí individuálního nastavení na svém koncovém zařízení (např. nastavením internetového prohlížeče). V takovém případě berete na vědomí, že blokace či vymazání souborů cookies, může mít vliv na správnou funkčnost Služeb.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek umístěných na adrese https://emp-centauri.cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/.
 2. Tyto zásady ochrany soukromí nabývají účinnosti dnem 7.1.2023.