Všeobecné obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení
  a. Všeobecné obchodní podmínky tvoří součást kupní smlouvy, uzavřené za podmínek dále uvedených
  mezi společností EMP-Centauri, společnost s ručením omezeným (dále jen „prodávající“) a
  spotřebitelem (dále jen „kupující“).
  b. Prodávajícím níže uvedeného zboží je obchodní společnost EMP-Centauri společnost s ručením
  omezeným se sídlem 5. května 690, 33900 Klatovy, IČ: 62620088, DIČ: CZ62620088, tel. 376 323
  813, e-mail: sales@emp-centauri.cz. Poštovní adresa pro doručování písemností prodávajícímu je
  shodná s adresou uvedenou v předchozí větě.
  c. Právní vztahy vyplývající spotřebiteli a prodávajícímu z prodeje a koupě zboží (kupní smlouva) se řídí
  občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a dále
  těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).
  d. Každá smluvní strana hradí ze svého náklady, které jí vznikly použitím příslušných prostředků
  komunikace na dálku, jež použila při uzavírání kupní smlouvy.
 2. Předmět kupní smlouvy
  a. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce zboží, a to v množství tam uvedeném.
  Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji, popřípadě
  nadstandardní zboží, na jehož dodávce se kupní strany dohodly.
  b. Název nebo typové označení zboží jsou uvedeny slovně u každého jednotlivého výrobku či druhu
  zboží
  c. Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách
  prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z
  tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).
  d. Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je
  takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
  vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
  e. Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
 3. Objednání zboží
  a. Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím:
  I. e-mailu na sales@emp-centauri.cz nebo info@emp-centauri.cz
  II. písemně poštou
  III. písemně prostřednictvím formuláře na www.emp-centauri.cz
  b. Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím bodu 3.a. je pro kupujícího závazná a
  považuje se za návrh kupní smlouvy
  c. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající písemně, faxem nebo elektronickou poštou
  sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá (akceptuje). Jakékoliv jiné sdělení ze strany prodávajícího se
  nepovažuje za přijetí objednávky.
  d. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny,
  náklady na přepravu, vzdálenosti apod., žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem
  (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V
  takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného
  splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.
 4. Kupní cena
  a. Kupní cena je udávána v měně Kč.
  b. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží
  prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Cena zboží je dohodnuta na
  základě vzájemně schváleného ceníku zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v
  případě výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních
  dodavatelů zboží. Nesdělí-li kupující prodávajícímu do tří dnů od upozornění, že s novou cenou
  nesouhlasí, je povinen zaplatit kupní cenu uvedenou na daňovém dokladu – faktuře.
  c. Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit:
  I. daň z přidané hodnoty platnou v době uskutečnění obch. případu,
  II. přepravné – dle druhu dopravy
  III. manipulační poplatek – může být účtován u maloobjemových objednávek
  Platby uvedené v bodech i. a ii. zaplatí kupující prodávajícímu v každém případě
  d. Spolu se zbožím nebo následně poštou zašle prodávající kupujícímu i fakturu – daňový doklad.
  e. Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. VOP.
 5. Dodací podmínky
  a. Místo plnění a dodání
  I. Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu.
  II. Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce.
  b. Způsob dopravy
  I. Prodávající zajistí doručení zboží v čase a za cenu uvedenou v potvrzení objednávky.
  c. Dodací lhůta
  I. dodací lhůta bude kupujícímu potvrzena v rámci potvrzení objednávky
 6. Platební podmínky
  a. Způsob zaplacení kupní ceny
  I. Kupní cenu je kupující povinen zaplatit buď v hotovosti dobírkou zaplacenou přepravci zboží
  (PPL, Česká pošta s.p. atd.)
  II. nebo předem na bankovní účet prodávajícího, pokud nebyla s kupujícím podepsána „Dohoda o
  obchodní spolupráci“.
  III. nebo byla-li s kupujícím podepsána „Dohoda o obchodní spolupráci“ je standardní splatnost
  faktur 14 dní od data uskuteč. zdaň. plnění.
 7. Odpovědnost za vady zboží
  a. Předání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží, záruka
  I. Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto
  skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího
  listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o
  porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
  II. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího zodpovědnost za zásah vyšší moci. Není-li
  místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází na
  kupujícího zodpovědnost za zásah zboží okamžikem jeho předání prvému přepravci do místa
  dodání zboží.
  III. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
  IV. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci
  v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
  užíváním. Záruční doba činí pro výrobky řady PROFI CLASS 72 měsíců, pro ostatní
  výrobky 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím. Nemůže-li
  kupující doložit datum převzetí věci příslušným dokladem, počítá se záruční doba od
  data výroby, které je vyznačeno na kulaté datumové nálepce umístěné na výrobku.
  Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy
  byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně věci, začne běžet
  záruční doba znovu od převzetí nové věci.
  V. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny
  neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo
  návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami
  (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením
  jiných nestandardních jevů).
  VI. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
  b. Povinnosti kupujícího po dodání zboží, vady zboží
  I. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po jeho převzetí. Zejména je povinen
  zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
  oznámit samotnému přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném
  vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout; o tom je povinen informovat
  prodávajícího a poskytnout mu příslušnou součinnost.
  II. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo vyskytnou-li se vady zboží během záruční
  doby, je kupující povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co
  je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně, faxem nebo elektronickou poštou a musí
  obsahovat příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované
  zboží, a to způsobem předem dohodnutým s prodávajícím.
  III. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího – EMP-Centauri s.r.o., 5.května 690,
  Klatovy, 33900, tel 376 323 813, e-mail: sales@emp-centauri.cz.
  IV. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a dodání – faktura a
  podrobný popis závady.
  V. Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy (zejména §
  612 a násl. občanského zákoníku).
  VI. Přepravu reklamovaného zboží z místa dodání do sídla prodávajícího nebo jiného místa
  určeného prodávajícím zajišťuje kupující na své náklady. Náklady na zpětnou přepravu
  reklamovaných produktů (byla-li reklamace oprávněná) hradí prodávající. nebyla-li reklamace
  oprávněná, hradí náklady kupující.
 8. Obaly
  a. podle §13 odst. 1, písm. B zák. č. 477/2001 Sb. je vlastnické právo k obalům převedeno na kupujícího
  okamžikem převzetí zboží od dodavatele, popř. přepravce
 9. Ochrana osobních údajů
  a. Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou
  pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z
  nepravdivosti tohoto prohlášení.
  b. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné,
  budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě
  či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a
  marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo
  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  c. Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání
  osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.
  d. Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten
  je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.8.2018.